Категоризиране на земеделската земя

Земята се определя като национално богатство, чиято роля за изхранването на едно население и неговия икономически растеж е движеща сила. Определено обаче има неща, които не са толкова добре познати на средностатистическия българин и едва, когато е изправен пред покупка или продажба на земеделска земя открива, че има значение каква е нейната категория. Във всеки документ за собственост има подробно описание на земеделския имот. Той съдържа неговите размери (колко декара е парцела), съседи и не на последно място категория. Какво точно означава тази категория и има ли значение за това каква цена ще получите, ако сте продавач, и каква ще заплатите в ролята на купувач?земеделски имоти

Отговора е положителен, тъй като според Законодателството на Република България земеделските земи се категоризират в 10(десет) категории. Те дават информация по отношение на това какво е качеството на площите – дали са обработваеми, дали за плодородни. Това са така наречените бонитетни категории и касаят продуктивността на земята и нейните качества. Така например има земи, които са изключително благоприятни за отглеждането както на трайни насаждения, така и зърнено-житни култури. Плодородието на земята е добре изразено и тя се определя в категория от първа до пета. Тук има още едно важно число, което има отношение за определянето на категорията на един земеделски имот. Това е така наречения бонитетен бал, който дава осреднена стойност на климатичните условия и пригодността на земята към тях. Така например земи, които са неустойчиви на валежи, песъчливи, каменисти, не предполагат добра реколта ще бъдат наредени в най-крайната класация за категоризиране, а именно 10. Колкото по-устойчива е земеделската земя дори на по-екстремни климатични условия и въпреки това е плодородна и дава добри добиви от посевите и засетите култури толкова по-ниска е нейната категория.

Със сигурност вече стана ясно, че колкото по-ниско число като категория е една земя според номенклатурата толкова по-висока е нейната цена. Например за земи от първа, втора и трета категория могат цените да стигнат от 1000 до 1300 лева за декар, докато при девета и десета трудно биха били оценени и на 300 лева. Или с две думи колкото по-добра категория е една земеделска земя, толкова по-плодородна е тя и на нея могат да бъдат отглеждани разнообразни култури. Пригодността на земеделските имоти към климатичните условия и тяхната категория е основателна причина да се замислите дали цената, която ви се предлага като продавач е достатъчно висока или обратно –  не плащате ли твърде много за земи, които са с не толкова атрактивна категория.