Има ли значение как се осчетоводяват криптовалути?

криптовалута

В съвременния свят много хора печелят от търговия с различни финансови инструменти. Разбира се и тези печалби следва да бъдат контролирани със съответния законов инструмент, съобразно който се внасят данъци в хазната. В случая независимо от това за какъв тип икономическа изгода става въпрос има причина да потърсите за консултация опитни счетоводители, които да ви помогнат да бъдете абсолютно изрядни пред закона по отношение на извършваните финансови операции. Как се извършва осчетоводяване на печалба от криптовалути? В хода на развитието на високите технологии въпроса става все по – популярен, а счетоводителите, които могат да се ангажират с прилагане на услугите си, отнасящи се до този тип операции, по-търсени.

Специфика при осчетоводяване на печалба от криптовалути

Криптовалутите не са толкова популярна виртуална форма за търговски обмен у нас, но има чужди фирми, които са в партньорство с наши предприемачи, които приемат такива разплащания. Виртуалните пари набират скорост и позволяват да бъдете по-гъвкави по отношение на разплащания, както и реализиране на печалби.

Касае се за децентрализирана валута, която се използва с инвестиционна цел. В момента в световен мащаб съществуват над 2200 вида криптовалути. Независимо от този факт данъчните процедури не са настроени да бъдат прилагани за такъв тип инвестиции. Реално няма ясна рамка за самото осчетоводяване на криптовалути, но се прилагат съответни регламенти, които е добре да имате предвид преди да предприемете съответните действия относно инвестиция в такива виртуални финансови инструменти.

Сравняват ги с облигациите като при криптовалутите е важно да се отбележи, че те могат да се използват като:

 • Начин на разплащане;
 • Инвестиционен инструмент.

И тъй като става все по-модерно печеленето от такива виртуални децентрализирани валути то все повече счетоводителите се ориентират в предоставянето на услуги за осчетоводяване. Въпреки, че са малко, но и у нас има предприемачи, които активно използват криптовалути като вид разплащателно средство. И като такива те подлежат на осчетоводяване.

За да се извърши конкретната финансова отчетност при такъв тип инвестиционни инструменти са ви нужди опитни специалисти, които са запознати с данъчната и законова рамка на Българи и могат да приложат обосновано и правилно осчетоводяване на операции, извършени с криптовалути.

Същност на криптовалутите?

За много хора не е ясно точно какво представляват криптовалутите. По своята същност се касае за такива цифрови валути, които се използва криптиране на информация с оглед на нейната сигурност. Всяка една банкнота си има своя номер и защитен воден знак, а при криптовалутите е именно криптираната информация. Споменахме, че има над 2200 вида криптовалути като едни от най-популярните са:

 • Ripple;
 • Ethereum;
 • Bitcoin Cash;
 • Cardano;
 • Litecoin;
 • IOTA;
 • NEM;
 • Dash и други.

Имайте предвид, че всеки вид криптовалута си има своя платежна система. При извършване на сделки по покупко – продажба същите се записват в глобален дигитален регистър на транзакциите, който  популярен като block chain.

От гледна точка на осчетоводяване криптовалутите се приемат като актив. Причината за това е, че всяка една фирма може да:

 • Добие;
 • Инвестира;
 • Придобие по друг начин;
 • Контролира;
 • Продава;
 • Използва като средство за размяна.

Единствено в Салвадор криптовалутите са признати като законово средство за размяна. А това е още едно доказателство, че се осчетоводяват като актив, който обаче е различен от фиатните пари.

Начини за осчетоводяване

биткойн

Има няколко важни неща, които се прилагат при осчетоводяването на криптовалути. Това са понятията, които са свързани с извършваните с тях операции. Това са:

 • Първоначална оценка;
 • Цена на придобиване;
 • Справедлива стойност;
 • Последваща оценка.

В две основни категории се класифицират – активи с цел търгуване и активи на разположение за продажба. Имайте предвид, че когато се касае за такива финансови продукти е възможно при осчетоводяване те да имат и отрицателна стойност. За съответния период се отчита като приход или разход. Прилагат се законовите рамки по реда на реда на чл. 34, ал. 1 с обратно проявление по чл. 35, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Търси се начина на осчетоводяване, който да съответства на данъчното третиране на сделки с финансов актив какъвто са криптовалутите. Разбира с, ако на по-късен етап се приемат криптовалутите придобият силата на обкоприета валута за размяна то те ще бъдат отчитани не като финансов актив, а като парични средства съобразно обменните валутни курсове.

На счетоводно отчитане подлежат и различните видове токени. Те представляват цифров символ, който ви дава определен достъп до стоки и услуги. Могат да бъдат издавани от различни компании. Съхраняват се в портфейл за криптовалута- едни от най-разпространените са:

 • Помощни токени. Това са токени, които дават определени привилегии на инвеститорите в дадена компания;
 • За сигурност. Аналогични са на тези на ценните книжа, с които се търгува на фондовите пазари;
 • Незаменяеми. Представляват гаранция за собственост върху цифров или физически обект.

Сигурно ви звучи доста сложно и непонятно, но във финансовите среди има различни начини и методи за  боравене с различни финансови инструменти. И в зависимост от това дали ще бъдат отразени като приход или разход те следва да бъдат адекватно осчетоводени.